Het charter

Waarom dit platform?

01. Bundeling van krachten en ondersteuning


02. Uitwisselen van ideeën en netwerking


03. Inzet voor financieel gezonde steden en gemeenten


04. Toekomst aan de jongeren


05. Leefbaarheid in steden en gemeenten vrijwaren


06. Sociale rechtvaardigheid in de samenleving nastreven


07. Verdedigen van de Vlaamse identiteit in een globaliserende omgeving


08. Doelstellingen realistisch en haalbaar houden


09. Innovatie en creativiteit ten volle steunen


10. Verfrissing brengen in het plaatselijke politieke landschap met een gedragen en transparant project.


Waarom werd Vooruit Politiek Platform opgericht?

 

Traditionele partijen zijn vastgeroest in ideeën en tradities die niet meer van deze tijd zijn. Daarnaast werd duidelijk dat de mandatenwedloop uitgroeide tot een pak-de-poen-show.

Lokale partijen worden op deze wijze verdrongen van het politieke toneel en spelen vaak slechts een bijrol.

Nu liggen de kaarten enigszins anders. Binnen een steeds sneller veranderende omgeving zijn de antwoorden niet meer dezelfde als enkele tientallen jaren geleden. Vergrijzing en verkleuring stuwen onze maatschappij naar tot voor kort ongekende toestanden.

Vergroening en vernieuwing moeten hierop inspelen en een aanzet tot antwoord bieden. Jonge mensen moeten het opnieuw aandurven om lokaal de nek uit te steken en frisse, nieuwe ideeën naar voor te schuiven. Out of the box denken en innovatie moeten vaker op de agenda geplaatst worden.

De verkleuring van de maatschappij maakt vele mensen bang. Hier ligt een dringende opdracht om samen naar een opbouwende aanpak te zoeken. Enkel op deze manier kan misplaatst extremisme een halt worden toegeroepen.

Vertrouwen in de toekomst zal slechts mogelijk zijn aan de hand van waarden en normen. De Nederlandse taal is hiervoor een noodzakelijk middel om onze samenleving leefbaar te houden. Zonder onze gemeenschappelijke taal is integratie gedoemd om te mislukken.

Steden en gemeenten zoeken toenadering tot elkaar. Dit leidt her en der tot fusies. De motivering tot fusies is voornamelijk financieel van aard.
Met of zonder fusies zal het voor vele steden en gemeenten een helse opdracht zijn om de financiën op orde te zetten.

Armoede steekt, zeker in de steden, alsmaar meer de kop op. (…) Ondanks de duizelingwekkende sommen die in allerhande projecten en programma’s worden gepompt is weinig beterschap zichtbaar. Althans dit is wat de cijfers ons willen doen geloven. Het wordt hoog tijd om deze problematiek eens beter door te lichten en veel meer naar de oorzaken te werken, eerder dan naar prestigeprojecten. Zelfredzaamheid is de beste leidraad voor sociale projecten.

Kleinere gemeenten hebben steeds meer te kampen met leegloop; steden trekken meer nieuwe inwoners aan waardoor de huizenmarkt onder druk komt te staan.
Ruimtelijke ordening en mobiliteit worden de uitdagingen van de nabije toekomst voor de leefbaarheid van onze samenleving.

Slimme steden en gemeenten mogen de trein niet missen en dienen zich klaar te maken om in te spelen op nieuwe mogelijkheden.

Cultuurbelevenis verheft mensen, brengt ze samen en zal hiermee ook een bruggenbouwer zijn.

 

Om lokale partijen die elk op hun eigen leest geschoeid zijn, de mogelijkheid te bieden om over de stads- of gemeentegrenzen heen met elkaar in contact te komen werd Vooruit Politiek Platform opgericht.

Het plaform heeft een tweeledige opdracht :

1. Lokale, politieke stromingen, los van traditionele partijen en met behoud van de
eigen identiteit, samenbrengen.

2. Kennis delen, inspireren en stimuleren.

Het platform wil bouwstenen aanreiken die door elke deelnemer zelf verder worden uitgekozen en verwerkt volgens de lokale noden en gevoeligheden. Hiervoor werd een charter opgesteld bestaande uit 10 punten.
Alle deelnemers aan het platform ondertekenen het charter en geven op deze wijze te kennen dat zij samen willen werken, met behoud van volledige autonomie en eigen identiteit.