Vraag & antwoord

Heb je een vraag voor Vooruit Politiek Platform ? Stuur dan gerust een mailtje naar info@vooruit-politiek-platform.be !

waarom een platform en geen partij ?

Waarom werd Vooruit Politiek Platform opgericht?

Traditionele partijen zijn dermate vastgeroest in ideeën en tradities die niet meer van deze tijd zijn. Daarnaast werd duidelijk dat de mandatenwedloop uitgroeide tot een pak-de-poen-show.

Lokale partijen worden op deze wijze verdrongen van het politieke toneel en spelen vaak een bijrol.

Nu liggen de kaarten enigszins anders. Vele kiezers zijn op zoek naar antwoorden binnen een steeds sneller veranderende omgeving. Vergrijzing en verkleuring stuwen onze maatschappij naar ongekende realiteiten.

Vergroening en vernieuwing moeten hierop inspelen en een antwoord bieden. Jonge mensen moeten het opnieuw aandurven om lokaal de nek uit te steken en frisse, nieuwe ideeën naar voor te schuiven. Out of the box denken en innovatie moeten vaker op de agenda geplaatst worden.

De verkleuring van de maatschappij maakt vele mensen bang. Hierop moet dringend een antwoord gevonden worden. Enkel op deze manier kan extremisme een halt worden toegeroepen.

Waarden en normen moeten onze gemeenschap terug vertrouwen geven in de toekomst. Taal is hiervoor de eerste, en belangrijkste, stap. Zij is het bindmiddel en de cement om onze samenleving leefbaar te houden. Zonder deze voorwaarde is integratie gedoemd om te mislukken.

Steden en gemeenten zoeken alsmaar meer toenadering tot elkaar wat in bepaalde locaties tot fusies leidt. Fusies die voornamelijk geïnspireerd zijn om de financiële problemen het hoofd te bieden.

Armoede steekt, zeker in de steden, alsmaar meer de kop op. Rijken worden rijker, armen worden armer. Ondanks de duizelingwekkende sommen die in allerhande projecten en programma’s worden gepompt is weinig beterschap zichtbaar. Althans dit is wat de cijfers ons willen doen geloven. Het wordt wellicht hoog tijd om deze problematiek eens beter door te lichten en na te gaan of er niet vaak naast elkaar, dan wel met elkaar wordt gewerkt.

Ruimtelijke ordening en mobiliteit worden de uitdagingen van de nabije toekomst.

Slimme steden en gemeenten mogen de trein niet missen en dienen zich klaar te maken om in te spelen op nieuwe mogelijkheden.

Cultuurbelevenis brengt mensen samen en kan ook een bruggenbouwer zijn.

De leefbaarheid van onze steden en gemeenten staat op het spel. Kleinere gemeenten hebben steeds meer te kampen met leegloop, steden trekken alsmaar meer nieuwe inwoners aan waardoor de huizenmarkt onder druk komt te staan.

Om verschillende lokale partijen die elk op hun eigen leest geschoeid zijn de mogelijkheid te bieden om over de stads- of gemeentegrenzen heen met elkaar in contact te komen werd Vooruit Politiek Platform opgericht.

Het platform heeft een tweeledige opdracht :

1. Lokale, politieke stromingen, los van traditionele partijen en met behoud van de
eigen identiteit, samenbrengen.

2. Kennis delen, inspireren en stimuleren.

Het platform wil bouwstenen aanreiken die door iedere deelnemer zelf verder worden uitgebouwd. 

 

Kan iedere lokale beweging mee aansluiten bij het platform ?

Ja

Iedere stad of gemeente heeft binnen dit platform dezelfde waarde: of het nu een centrumstad of gewoon een stad of gemeente is .